Leerkrachtpagina
Voor de leerkracht


Welkom op de leerkrachtenpagina van deze website. Hier kunt u enkele dingen terug vinden zoals:
-Hoe sluit deze site aan op de beginsituatie?
-Hoe sluit deze site aan op kerndoel 56?
-Wat is de relatie met het vakconcept (Beeldvaardigheid en cultuurbegrip) ?

Deze site is bedoeld om kinderen gevoelig te maken voor de betekenis van tal van kunstuitingen en cultureel erfgoed. Op deze site staat de Pop-art centraal met daarbij drie kunstenaars uit deze stroming als middelpunt: 

  • Andy Warhol
  • Roy Lichtenstein
  • Peter Blake

Deze site is bedoeld voor een groep 7 (eventueel 8). De kinderen kunnen zelfstandig met deze site overweg en kunnen zelfstandig aan de slag gaan met de opdrachten. Op deze site kunnen kinderen van alles te weten komen over de Pop-art in het algemeen en over de kunstenaars. Wie waren deze kunstenaars, wanneer leefden ze (of leven ze) en welke belangrijke werken hebben zij gemaakt? Verder krijgen de kinderen besef van de tijd waarin deze kunstenaars leefden door de tijdbalken waar de hoogtepunten uit de levens van de kunstenaars staan weergegeven. 


Beginsituatie

Deze website is makkelijk te gebruiken voor kinderen, ook al hebben ze nog niet of nauwelijks met een website gewerkt. Ze kunnen zelfstandig door de website ''bladeren'' en ook het maken van de opdrachten zal geen of weinig problemen opleveren. Wel zullen ze bij de leerkracht een werkblad komen vragen om de opdrachten op te kunnen maken. Dit werkblad kunt u onderaan de pagina uploaden. 
Deze website is bestemd voor de bovenbouw, groep 7 (evt. 8). Tijdens het maken van deze website hebben wij rekening gehouden met het taalgebruik. Dit is niet te makkelijk, maar wel uitdagend. Het niveau van de vragen sluit goed aan bij de leeftijdsgroep van deze kinderen. Verder wordt de website ondersteunt door voldoende beeldmateriaal. Dit is ook verhelderend voor de kinderen. 
De kinderen zijn gedurende het bekijken van de website en tijdens het maken van de beschouwingsopdrachten voortdurend bezig met het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op verschillende beeldaspecten, zoals kleur, vorm en compositie. 
Op het gebied van beschouwen hebben we gekeken naar de beginsituatie van de klas van Marieke, dit is een groep 8. In deze klas zijn de kinderen nog nooit bezig geweest met kunst of met het beschouwen van kunst. 


Kerndoel 56

Kerndoel 56 luidt: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Dit kerndoel sluit aan bij beschouwingsonderwijs. 
De kinderen leren d.m.v. het maken van diverse opdrachten goed te kijken naar het beeldmateriaal. 
De vraagstelling is zo geformuleerd dat de kinderen de belangrijkste informatie uit de afbeelding kunnen halen en de opdrachten voldoende kunnen beantwoorden. 
Tot slot worden er ook een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op de mening van de kinderen. Op deze manier leren ze hun eigen mening te vormen. 

Vakconcept

Op deze website kunt u het vakconcept van beeldende vorming herkennen. Binnen het vakconcept van beeldende vorming staan drie begrippen centraal:
  • het aanleren en vergroten van de beeldvaardigheid
  • het aanleren en het bevorderen van het probleemoplossend vermogen
  • het vergroten van cultuurbegrip

Hieronder lichten we de belangrijkste twee begrippen bij beeldbeschouwen toe. 

Het vergroten van de beeldvaardigheid:
Onder het vergroten van de beeldvaardigheid verstaan we vooral dat kinderen leren dat ze hun eigen gevoelens en ervaringen kunnen uitdrukken via beelden. Bij dit digitaal leermiddel staat vooral het beschouwen van beelden centraal. Er worden gerichte vragen gesteld waarbij het de bedoeling is dat kinderen bewust leren te kijken naar de schilderijen/afbeeldingen die weergegeven zijn. Vervolgens leren de kinderen de belangrijkste informatie die ze nodig hebben uit het beeld (het schilderij of de afbeelding) te halen en na te denken over een geschikt antwoord. Er worden ook veel meningsvragen gesteld, waarbij de kinderen zelf een mening moeten vormen. 
Het beeldmateriaal dat is weergegeven in dit digitaal leermiddel is erg gevarieerd. De kinderen kijken dus op verschillende manieren naar het beeldmateriaal. Verder worden er niet alleen vragen gesteld waarbij de kinderen globaal naar het schilderij of de afbeelding moeten kijken, maar ook vragen die betrekking hebben op kleur, vorm, ruimte, compositie enz. Tot slot denken de kinderen na over de bedoeling die de kunstenaar gehad zal hebben bij het maken van een bepaald werk en leren ze een eigen mening te vormen over het kunstwerk. 

Het vergroten van cultuurbegrip
Wat erg belangrijk is bij het vergroten van cultuurbegrip, is dat de kinderen zich kunnen inleven in de kunstenaar. Wat bedoelt de kunstenaar nu eigenlijk met dit werk? Om hier achter te kunnen komen is de ''context'' erg belangrijk. Het proberen in te leven in de kunstenaar is dus cruciaal. In de opdrachten komen veel meningsvragen terug. Bijvoorbeeld: ''Wat vind je zelf van het kleurgebruik bij deze verpakking? Welk gevoel krijg je hierbij?'' Op deze manier leren de kinderen begrip, respect en waardering te krijgen voor kunst en cultuur. 
Kinderen leren te kijken, vergelijken en hun mening te geven. Zo krijgen de kinderen informatie over gemaakt werk. Dit kunnen ze later weer bij het vormgeven van eigen creaties gebruiken. Ook worden zij op deze manier geïnspireerd. 

De vakdidactiek
In het onderdeel ''opdrachten'' op deze website zijn de kinderen voortdurend bezig met het beschouwen van de weergegeven werken van de kunstenaars. Dit betreft Andy Warhol, Roy Lichtenstein en Peter Blake. In de gevarieerde vragen zijn de beeldaspecten die horen bij beeldende vorming goed terug te vinden en te herkennen. De kinderen zijn hier onbewust mee bezig. Door vragen te beantwoorden waar de beeldaspecten in verwerkt zijn, leren de kinderen betekenis te geven aan de verschillende werken. Hieronder ziet u het cirkelmodel dat hoort bij beeldende vorming. Links in het model ziet u ''beschouwing'' staan. Bij beschouwing onderzoeken de kinderen bij de afbeeldingen wat er te zien is op het gebied van vorm, materiaal en betekenis. De informatie die ze daarbij verkrijgen kunnen ze weer gebruiken bij het beantwoorden van de verschillende vragen. Verder kijken de kinderen naar de werkwijze en de bedoeling van de kunstenaar bij zijn werken. Gedurende het gehele proces van onderzoeken en beschouwen zijn de kinderen bezig met reflectie. Ze reflecteren op de kunstenaar en op de werken die hij gemaakt heeft, maar reflecteren ook op zichzelf, bij vragen die bijdragen aan de meningsvorming bij kinderen. 


Picture
Leerlijn beschouwen 
Deze website is bestemd voor groep 7/8. Bij het maken van deze website hebben we er op gelet dat de leerlijn beschouwen aansluit op deze groep. In de bovenbouw wordt het verhaal van het kunstwerk bekeken vanuit de kijker (de kinderen), maar ook vanuit de kinderen zelf. Aan de hand van verschillende vragen bekijken de kinderen de kunstwerken van Andy Warhol, Roy Lichtenstein en Peter Blake vanuit de kunstenaars, maar ook vanuit zichzelf. Meningsvorming komt hierbij sterk naar voren. De kinderen leren om naar het beeldmateriaal te kijken en via het beantwoorden van de vragen daarop te reflecteren. 
De kinderen kijken vanuit verschillende beeldaspecten naar de werken. Kleur, vorm, ruimte en compositie komen ruim aan bod. 
Picture